C
C
ClassOn Public documents
Hướng dẫn sử dụng hệ thống ClassOn
Search
⌃K

Công bố khoá học

Công bố một khoá học là động tác công khai khoá học cho một hoặc một nhóm người hoặc tất cả mọi người thấy được và tham gia được khoá học.

Video hướng dẫn

Cách 1: Công bố khoá học từ bảng điều khiển

Cách 2: Công bố khoá học từ menu khoá