C
C
ClassOn Public documents
Hướng dẫn sử dụng hệ thống ClassOn
Search
⌃K

Tải lên tập tin cho cho khoá học

Các tập tin của khoá học đã có sẵn dưới thiết bị local và nên được chuẩn hoá trước khi tải lên hệ thống ClassOn. Dữ liệu có thể được nén trong file Zip hoặc dưới định dạng file ClassOn.