C
C
ClassOn Public documents
Hướng dẫn sử dụng hệ thống ClassOn
Search
⌃K

Tạo một khoá học mới

Khoá học là phần tử cơ bản trong đó bao gồm các tài nguyên học tập và các hoạt động học tập, tất cả được diễn ra trong khóa học. Những khoá học mẫu là khóa học không được thêm vào thành viên.

Video hướng dẫn

Cách 1: thêm khoá học mới từ bảng điều khiển

Cách 2: thêm khoá học mới từ menu khoá học