C
C
ClassOn Public documents
Hướng dẫn sử dụng hệ thống ClassOn
Search
⌃K

Chuẩn hoá nội dung khoá học

ClassOn khuyến nghị nội dung khoá học nên được chuẩn hoá trước khi được upload lên hệ thống. Sau khi đã chuẩn hoá, hệ thống ClassOn sẽ tự nhận tập tin và giải nén theo đúng cấu trúc đã được chuẩn hoá.